Deze pagnina wordt niet langer onderhouden,
ga naar onze nieuwe website, voorlopig enkel in het Engels.

Xin mời ông, bà, anh, chị đến thăm trang web của khoa hàng hải trường đại học Gent!

Công việc của khoa hàng hải bao gồm:

Dựa trên kinh nghiệm của mình, khoa chúng tôi luôn muốn đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng hải và đường thủy nội địa qua việc không ngừng nâng cao và chia sẻ các kiến thức khoa học.


Sitemap
Home Welcome Education Research
  Construction and design

Behaviour in water

Employment
Facilities Typical research Publications
Others Staff Links Contact
Remarks can be addressed to the webmaster
Afdeling Maritieme Techniek Universiteit Gent Maritime Technology Division
Faculty of Engineering
Contact Information

  Ghent University - FEA
   Maritime Technology Technologiepark 904
  9052 Ghent
  BELGIUM

  Tel 09.264.54.32
  Fax 09.264.58.43
  E-mail

Dutch | Home | Contact | Staff | Sitemap
© 2005-2012 Ghent University, disclaimer